Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on Suomen Isännöintiliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on isännöitsijöiden paikallisena etujärjestönä

 • toimia yhteistyössä Suomen Isännöintiliitto ry:n kanssa
 • osallistua aktiivisesti Suomen Isännöintiliitto ry:n toimintaan
 • ylläpitää ja parantaa Helsingin seudun isännöitsijöiden edellytyksiä menestyä isännöitsijän ammatissa muun muassa luomalla mahdollisuuksia kehittymiseen, verkostoitumiseen ja toisten alan toimijoiden kohtaamiseen
 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etujaan
 • edistää isännöintipalvelujen ammattimaisen tuottamisen yleisiä edellytyksiä
 • edistää isännöintiä koskevaa asiallista tiedottamista ja viestintää
 • toimia kiinteistöalan ja isännöintialan kehittämisen hyväksi
 • edistää isännöinti- ja kiinteistöalan koulutusta

Tarkoitustaan yhdistys voi toteuttaa muun muassa

 • järjestämällä jäsenilleen neuvontaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja sekä muita koulutustilaisuuksia
 • järjestämällä jäsenilleen verkostoitumis- ja virkistäytymistilaisuuksia
 • tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa
 • tiedottamalla isännöintiä koskevista asioista
 • toimimalla viranomaisten ja isännöitsijöiden sekä isännöitsijäpalveluja tuottavien yhteisöjen yhdyssiteenä
 • toimimalla yhteistyössä kiinteistöalan muiden järjestöjen kanssa
 • järjestämällä muuta vastaavaa liiton tarkoitusta edistävää toimintaa
 • edistämällä Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamista
 • tukemalla isännöintialan opiskelua esimerkiksi stipendejä ja avustuksia myöntämällä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä anoa avustuksia ja apurahoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen tarkoitus saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § Yhdistyksen jäsenet

 1. a) Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kiinteistöalalla ammatikseen työskentelevä isännöitsijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sääntöihin perustuvia päätöksiä sekä on hoitanut kiinteistöjen isännöintitehtäviä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) jäsenanomusta edeltävää kuukautta. Jäseneksi voidaan myös hyväksyä isännöintialan johtavissa tehtävissä tai asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilö. Yhdistyksen hallituksella on oikeus määritellä yksityiskohtaiset jäsenyyden edellytykset ja harkita kokemuksen riittävyyttä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös työttömänä oleva henkilö, jonka aktiivisesta toiminnasta edellä mainituissa tehtävissä on kulunut korkeintaan vuosi.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu Suomen Isännöintiliitto ry:n liittokokouksen hyväksymien Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamiseen.

 1. b) Kannatusjäsenet

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Kannatusjäsenellä ei yhdistyksen kokouksissa ole äänioikeutta.

 1. c) Kunniajäsenet

Yhdistyksen hyväksi tehdystä erityisen arvokkaasta työstä voidaan yksityisiä henkilöitä valita kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

 1. d) Seniorijäsenet

Isännöintityön lopettanut varsinainen jäsen voi suostumuksellaan jäädä yhdistykseen jäseneksi. Tällaisesta jäsenestä käytetään nimeä seniorijäsen ja hänellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäseneksi hyväksyminen

Kirjalliset jäsenanomukset varsinaisten ja kannatusjäsenten sekä seniorijäsenen osalta hyväksyy yhdistyksen hallitus. Mikäli hallitus ei hakemusta hyväksy, voi hakija saattaa asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Kannatusjäsenmaksusta, joka voi olla eri suuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenillä, päättää hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous voi päättää, että seniorijäsenten osalta jäsenmaksu on pienempi kuin varsinaisilla jäsenillä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema hallituksen puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytävät.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Näistä yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus valitsee ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

7 § Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

8 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen määräämät henkilöt kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on annettava siitä lausuntonsa huhtikuun 15. päivään mennessä.

10 § Kokouskutsu

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai samassa ajassa sähköpostitse niille, jotka ovat ilmoittaneet hallitukselle sähköpostiosoitteensa.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

esitettävä

 1. tilinpäätös
 2. tilintarkastuskertomus
 3. toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle tilikaudelle

päätettävä

 1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 2. vastuuvapauden myöntämisestä
 3. jäsenmaksujen suuruudesta kuluvalle tilikaudelle
 4. kuluvan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
 5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
 7. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä

valittava

 1. hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
 2. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

12 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus tai tilintarkastaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen on tällöin viimeistään kuuden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kutsuttava koolle yhdistyksen kokous.

13 § Kokousasiat

Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Yhdistyksestä erottaminen

Jos yhdistyksen jäsen jättää sääntöjen määräämät velvollisuudet yhdistystä kohtaan täyttämättä tai menettelee niin, että yhdistyksen arvo tai sen tarkoitus siitä kärsivät, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksen jäsenyydestä. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien, on hallituksella oikeus katsoa jäsen päätöksellään eronneeksi jäsenyydestä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta vahingoittaa yhdistystä ja on ristiriidassa sen tarkoitusperien kanssa. Erottamispäätöksen kohteeksi joutuneella on oikeus kirjallisella valituksella saattaa erottamispäätös yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi. Valitus on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta kokouksessa.

16 § Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Isännöintiliitto ry:lle.

Hyväksytty vuosikokouksessa 7.5.2015
Pin It on Pinterest